Ved køb af Konsulent timer & Abonnementsprodukter hos Moonwalk Agency ApS

Ved at acceptere Forretningsbetingelserne samtykker du som Moonwalk Agency ApS kunde og aftalepart, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og Moonwalk Agency ApS i forbindelse med din bestilling og brug af Moonwalk Agency ApS’s Abonnement og konsulent timer.

 1. Forretningsbetingelserne er gældende fra d. 1. december 2013 og dækker over alle produkter købt hos Moonwalk Agency ApS fra d. 1. december 2013.
 2.  Parterne er
  1. Sælger: Moonwalk Agency ApS, Birkcenterpark 40, Danmark, CVR: 36051965, idet følgende Moonwalk Agency ApS eller leverandør.
  2. Køber: Den virksomhed, organisation eller enkelte person som køber en eller
   flere af de ydelser som er beskrevet på www.moonwalk-agency.com, opgaver
   pr. mail, telefon eller opgaver beskrevet i vores support system
   https://moonwalkagencysupport.zendesk.com/access/
 3. Moonwalk Agency ApS sælger en immateriel tjenesteydelse som er beskrevet på dette website www.moonwalk-agency.com opgaver pr. mail, telefon eller opgaver beskrevet i vores support system https://moonwalkagencysupport.zendesk.com/access/ og kunden køber disse ydelser mod betaling af en forudbestemt timeløn eller fast pris.
 4. Ved aftale om køb af ydelser fra Moonwalk Agency ApS erklærer køber og sælger sig enige i samtlige forretningsbetingelser på denne side.
 5. Forretningsbetingelserne er ligeledes gældende for alle tilbud, fulde eller del-leverancer.
 6. Kunden er ansvarlig for fra tid til anden at gennemgå forretningsbetingelserne for derved at ajourfører sig om eventuelle ændringer.
 7. Undtagelser til forretningsbetingelserne er kun gældende såfremt de er på skrift parterne imellem.
 8. Der er ingen returret da alle leverancer er immaterielle produkter og tjenesteydelser, som er fremstillet til kunden baseret på kundens behov (specialfremstillet). Kunden er ene og alene ansvarlig for at det færdige produkt opfylder kundens krav.
 9. Såfremt Moonwalk Agency ApS stiller forslag til problemløsninger, skal disse forslag fortolkes som forslag og ikke rådgivning, dvs. Moonwalk Agency ApS fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, ekstra udgifter, tabt fortjeneste osv. som følge af sådanne forslag. Kunden har altid det sidste ansvar for valg af løsningsmodel.
 10. Moonwalk Agency ApS kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i software(f.eks: moduler, add-ins, cms-systemer, e-commerce- løsninger etc.) som erhverves gratis eller mod betaling i forbindelse med udførslen af et projektet, også hvis disse moduler erhverves som følge af forslag stillet af Moonwalk Agency ApS. Eventuelle mangler, problemer og krav skal sendes til fabrikanten af den pågældende software (f.eks: moduler, add-ins, cms-systemer, e-commerce- løsninger etc.).
 11. Kunden ejer det færdige produkt og har ret til brug, videresalg, udlån samt bortgivelse af produktet uden nogen form for begrænsninger.
 12. Såfremt kunden har et økonomiske udestående med Moonwalk Agency ApS, f.eks regninger med overskreden betalingsfrist, forbeholder Moonwalk Agency ApS sig samtlige rettigheder til det eller de produkter som ikke er fuldstændigt betalt, uden dog af den grund at give afkald på betaling.
 13. Alle leveringstider er vejledende, og der gives ingen leveringsgaranti af nogen art, hverken på design eller programmering, og kunden frasiger sig retten til at kræve erstatning ved forsinkelse.
 14. Moonwalk Agency ApS forbeholder sig retten til at bruge kunden som reference.
 15. Såfremt et website bliver sat op i et CMS-system, er kunden ansvarlig for at CMS-systemet lever op til kundens forventninger samt at de udvalgte plugins, add-ons og extensions opfylder alle kundens krav, uanset om kunden selv har foretaget valget, eller om kunden er blevet anbefalet det af en designer, udvikler eller projektleder hos Moonwalk Agency ApS.
 16. Moonwalk Agency ApS kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, forsinkelse eller tab i forbindelse med implementeringer til tredjepartssystemer.
 17. Moonwalk Agency ApS kan ikke holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 18. Moonwalk Agency ApS kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde.
 19. Et eventuelt erstatningskrav over for Moonwalk Agency ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. Moonwalk Agency ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre
 20. indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen. Herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved den leverede ydelse. Kunden er ansvarlig for kvalitetskontrol og koordinerer selv eventuelle fejl retninger og forbedringer med udvikleren eller projektlederen.
 21. Moonwalk Agency ApS er en dansk virksomhed. Eventuelle tvister skal afgøres ved dansk ret.
 22. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.
 23. Uanset aftale om ratebetalinger, forbeholder vi os retten til at fakturere forbrugte timer efter 30 dage
 24. Der påskrives DKK 400 pr. rykkerskrivelse, og der beregnes en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra udløb af betalingsfrist indtil pengene er indbetalt på Moonwalk Agency ApS’s bankkonto.